PhoneMessageLocation
Wij zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer: 055 366 50 98. Bel ons nu.
Wij zijn te bereiken op het volgende e-mailadres: info@hafkamp.nu Mail ons nu.
Menu
Volg ons op:
Disclaimer

Op het gebruik van deze website (http://www.hafkamp.nu) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. Http://www.hafkamp.nu is een website van Hafkamp Installatietechniek B.V. (hierna: Hafkamp).

Gebruik van informatie

Hafkamp streeft ernaar op deze website altijd volledige, juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Hafkamp niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de ter beschikking gestelde informatie. Als de informatie verstrekt via de website tekortkomingen vertoont, zal Hafkamp de grootst mogelijke inspanning leveren om de incorrecte informatie te verbeteren.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hafkamp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Hafkamp en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Hafkamp garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van de e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie per e-mail met Hafkamp te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Hafkamp heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Hafkamp aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

De op deze website door Hafkamp aangeboden informatie (teksten, grafisch materiaal en logo’s) zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Hafkamp of de rechthebbende daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen uit het auteursrecht.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Hafkamp Vakmanschap in techniek sinds 1926
206